91 311 39 50 info@intralog.pl
Intralog logistyka magazynowa - logo

OGŁOSZENIE Dostawa systemu ERP

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Nazwa Zamawiającego

Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra

telefon:   (91) 311 39 50 e-mail: info@intralog.pl

www.intralog.pl

Numer ogłoszenia

1127610

Status ogłoszenia

 Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

 1.  Oferty należy dostarczyć do Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra do dnia 02.08.2018 r. do godz. 12:00.
 2. Oferty musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
 3. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra; oferta na „DOSTAWĘ SERWERA”.
 4. Otwarcie ofert jest jawne (mogą w nim uczestniczyć wykonawcy) i nastąpi w dniu 02.08.2018 r. o godz. 12:15 w Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra.
 5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 Pytania techniczne: p. Łukasz Białek

Pytania formalne: p. Kaja Zielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 91 311 39 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA SYSTEMU ERP”.

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ERP, zgodnie z parametrami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, w tym m.in.:

 • Dostawa, udzielenie licencji, instalację i uruchomienie oprogramowania systemu
 • Opracowanie Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia
 • Dostawa i instalację modułów systemu ERP zgodnie z Harmonogramem Ramowym Umowy
 • Utworzenie środowiska testowego dla systemu ERP z pełnym dostępem dla Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem Ramowym Umowy
 • Integracja systemu ERP ze wskazanymi systemami informatycznymi, w tym elektroniczną rejestracją czasu pracy
 • Wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemu ERP zgodnie z Harmonogramem Ramowym Umowy;
 • Przygotowanie użytkowników i administratorów systemu ERP do prawidłowej i efektywnej pracy w systemie, a administratora dodatkowo do skutecznego zarządzania systemami, poprzez przeprowadzenie szkoleń;
 • Opracowanie Dokumentacji Wdrożenia i Dokumentacji Powykonawczej dla systemu ERP;
 • Świadczenie Gwarancji na wdrożony system ERP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Dobra

Opis przedmiotu zamówienia

 Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa systemu ERP, który będzie dostarczony w ramach realizacji przez Intralog Sp. z o.o. projektu pn. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych” dofinansowanego w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ERP, zgodnie z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48440000-4 pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

48450000-7 pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 27.08.2018.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do ZO formularz oferty

Zał 2 do ZO oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 3 do ZO wzór umowy

Zał nr 4 do ZO oświadczenie RODO

Zał nr 5 do ZO wykaz prac podobnych

Pytania i wyjaśnienia

Informacja nr 1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. dwie prace podobne o łącznej wartości 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych).  Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: dostawę oprogramowania i wdrożenie systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem z wdrożonym modułem do zarządzania produkcją, tj. m.in. planowania i generowania zleceń produkcyjnych oraz systemem zarządzania kontrolą jakości wyników tych zleceń (zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą  – 30 dni od dnia składania ofert
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie wynagrodzenia. Szczegółowe zasady dokonywania zmian określone są w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokument
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) wykaz prac podobnych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego w ofercie:
a) formularz oferty zgodnie z pkt VII  ppkt 1 ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt XI pkt 2 ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

c) oświadczenie RODO w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 Zamówienia uzupełniające

 nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami wyboru są:

 1. Cena – waga kryterium 100%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

Cena = cena najniższa/cena oferty ocenianej x 100 pkt. x znacznie kryterium 100%

W przypadku podania ceny w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Tak przeliczona kwota będzie podlegać ocenie w kryterium cena.

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Intralog Sp. z o.o.

Adres

Migdałowa 10, 72-003 Dobra

Numer telefonu

 +48 91 311 39 50

NIP

9552059697

Tytuł projektu

 „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych”

Numer projektu

 RPZP.01.05.00-32-0054/16

O autorze