91 311 39 50 info@intralog.pl
Intralog logistyka magazynowa - logo

OGŁOSZENIE dostawa urządzenia pn. wycinarka laserowa – używana

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

 do dnia 9.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert_laser

Informacja o wyniku postępowania

Nazwa zamawiającego

Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra

telefon: +48 91 311 39 50; e-mail: info@intralog.pl

www.intralog.pl

Numer ogłoszenia

5140

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferty należy dostarczyć do Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra do dnia 9.07.2018 r. do godz. 10:00.
 2. Oferty musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
 3. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra; oferta na „DOSTAWĘ WYCINARKI LASEROWEJ – UŻYWANEJ”.
 4. Otwarcie ofert jest jawne (mogą w nim uczestniczyć wykonawcy) i nastąpi w dniu 9.07.2018 r. o godz. 10:15 w Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra.
 5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania techniczne: p. Łukasz Białek

Pytania formalne: p. Kaja Zielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 91 311 39 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA WYCINARKI LASEROWEJ – UŻYWANEJ”.

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia pn. wycinarka laserowa – używana, zgodnie z parametrami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza także dostawę urządzenia nowego.

Oferowana maszyna nie może być uprzednio zakupiona w ramach dofinansowania z jakiegokolwiek źródła publicznego, czy to objętego finansowaniem w ramach funduszy Unii Europejskiej, urzędów publicznych, czy też Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy zastrzega sobie możliwość dokonania wizyty sprawdzającej w miejscu dotychczasowej lokalizacji urządzenia w celu weryfikacji zgodności oferty z stanem faktycznym urządzenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: policki, Miejscowość: Dobra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa używanego urządzenia pn. wycinarka laserowa, które po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będzie dostarczone w ramach realizacji przez Intralog Sp. z o.o. projektu pn. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego urządzenia pn. wycinarka laserowa, zgodnie z parametrami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Treść ogłoszenia została zmieniona

Modyfikacja 1

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia (odbioru urządzenia od Wykonawcy potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) nie może być dłuższy niż do 24.08.2018.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do ZO formularz oferty

Zał 2 do ZO oświadczenie

Zał 3 do ZO wzór umowy

Zał 3 do ZO wzór umowy zmodyfikowany zmianą z dnia 05.07.2018 r

Zał 4 do ZO oświadczenie RODO

Pytania i wyjaśnienia

Informacja nr 1

Informacja nr 2

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą  – 30 dni od dnia składania ofert
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie wynagrodzenia. Szczegółowe zasady dokonywania zmian określone są w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego w ofercie:

1. formularz oferty zgodnie z pkt 5 ppkt 1 ZO

Ww. formularz należy złożyć w oryginale.

2. oświadczenie, że przedmiot zamówienia nie został zakupiony przez Wykonawcę przy użyciu środków z dofinansowania z Unii Europejskiej, czy też jakiegokolwiek innego dofinansowania w ramach pomocy publicznej, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3. oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4. Oświadczenie RODO, w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

5. dokumentację fotograficzną oferowanego urządzenia wraz z specyfikacją urządzenia (np. karta produktu, karta katalogowa, dokumentacja producenta) oraz kartę serwisową oferowanego urządzenia, dokumentującą konserwowanie i serwisowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami wyboru są:

 

1. Cena – waga kryterium 55 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

Cena = cena najniższa/cena oferty ocenianej x 100 pkt. x znacznie kryterium 55 %

W przypadku podania ceny w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Tak przeliczona kwota będzie podlegać ocenie w kryterium cena.

 

2. Rok produkcji – waga kryterium 20 %

W kryterium tym punktowane będzie rok produkcji oferowanego urządzenia, wedle następujących zasad:

 1. Urządzenie wyprodukowane w 2010 roku i powyżej – 20 pkt.
 2. Urządzenie wyprodukowane w 2009 roku – 15 pkt.
 3. Urządzenie wyprodukowane w 2008 – 10 pkt.
 4. Urządzenie wyprodukowane w 2007 – 5 pkt.
 5. Urządzenie wyprodukowane w 2006 r. i wcześniej – 0 pkt.

Zamawiający przemnoży przyznane punkty przez znaczenie kryterium – 20 %.

 

3. Godziny pracy turbiny – waga kryterium 20 %

W kryterium tym punktowana będzie ilość godzin przepracowanych dotychczas przez turbinę urządzenia, wedle następujących zasad:

 • Poniżej 10.000 h = 20 pkt.
 • Pomiędzy 10.000-15.000 h = 10 pkt.
 • Pomiędzy 15.001-20.000 h = 5 pkt.
 • Powyżej 20.000 h = 0 pkt

Zamawiający przyznane punkty przemnoży przez znaczenie kryterium – 20 %

 

4. Szkolenie operatora urządzenia – waga kryterium 5 %

W kryterium tym punktowane będzie zaoferowanie przez wykonawcę szkolenia dla operatora maszyny w siedzibie Zamawiającego lub miejscu dotychczasowej lokalizacji maszyny. Zamawiający będzie przyznawał punkty wedle następujących zasad:

 1. Zaoferowane szkolenie – 5 pkt,
 2. Brak oferowanego szkolenia – 0 pkt.

Zamawiający przyznane punkty  przemnoży przez znaczenie kryterium – 5 %.

 

Ostateczna ilość punktów, która zostanie przyznana poszczególnym Wykonawcom zostanie ustalona poprzez zsumowanie liczby punktów, uzyskanych w oparciu o wskazane powyżej kryteria.

 

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Intralog Sp. z o.o.

Adres

Migdałowa 10, 72-003 Dobra

Numer telefonu

+48 91 311 39 50

NIP

9552059697

Tytuł projektu

 „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych”

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0054/16

 

O autorze