91 311 39 50 info@intralog.pl
Intralog logistyka magazynowa - logo

OGŁOSZENIE dostawa urządzenia pn. Prasa krawędziowa

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert_Prasa krawędziowa

Informacja o wyniku postępowania

Nazwa zamawiającego

Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra

telefon:  +48 91 311 39 50; e-mail: info@intralog.pl

www.intralog.pl

Numer ogłoszenia

5006

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć do Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra do dnia 02.07.2018 r. do godz. 10:00.

 1. Oferty musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
 2. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra; oferta na „DOSTAWĘ PRASY KRAWĘDZIOWEJ”.
 3. Otwarcie ofert jest jawne (mogą w nim uczestniczyć wykonawcy) i nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godz. 10:15 w Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra.
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania techniczne p. Łukasz Białek

Pytania formalne p. Kaja Zielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 91 311 39 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA PRASY KRAWĘDZIOWEJ”.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia pn. Prasa krawędziowa, zgodnie z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia fabrycznie nowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Dobra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawę urządzenia pn. Prasa krawędziowa, które po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będzie dostarczone w ramach realizacji przez Intralog Sp. z o.o. projektu pn. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia pn. Prasa krawędziowa, zgodnie z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 24.08.2018 r. (dostawa rozumiana jako transport, montaż, uruchomienie, protokół zdawczo-odbiorczy).

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do ZO formularz oferty

Zał 2 do ZO oświadczenie

Zał 3 do ZO wykaz robót

Zał 4 do ZO wzór umowy

Zał 5 do ZO oświadczenie RODO

Pytania i wyjaśnienia

Informacja nr 1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. dwie dostawy podobne o łącznej wartości 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych).  Za jedną dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę maszyny przemysłowej typu prasa krawędziowa (krawędziarka – urządzenie do obróbki metali typu prasa hydrauliczna, lub mechaniczna) wraz z jej montażem i uruchomieniem (zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł.(dwieście tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą  – 30 dni od dnia składania ofert
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie wynagrodzenia. Szczegółowe zasady dokonywania zmian określone są w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1. dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego w ofercie

1. formularz oferty zgodnie z pkt 5 ppkt 1 ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2. oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3. specyfikacja proponowanego urządzenia (np. karta katalogowa, dokumentacja producenta lub oświadczenie wykonawcy wskazujące wymagane parametry oferowanego urządzenia)

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami wyboru są:

 1. Cena – waga kryterium 55 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

Cena = cena najniższa / cena oferty ocenianej x 100 pkt. x znacznie kryterium 55 %

W przypadku podania ceny w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Tak przeliczona kwota będzie podlegać ocenie w kryterium cena.

 

 1. Wyposażenie – waga kryterium 15 %

W kryterium tym punktowane będzie dodatkowe wyposażenie oferowanego urządzenia, wedle następujących zasad:

 • Skok powyżej 250 mm – 5pkt.
 • Ciężar maszyny powyżej 11.000 kg – 5 pkt.
 • Dotykowy ekran powyżej 19” – 5 pkt.

Zamawiający zsumuje przyznane punkty  a następnie przemnoży je przez znaczenie kryterium – 15 %.

 

 1. Przeglądy gwarancyjne – waga kryterium 15 %

W kryterium tym punktowana będzie zaoferowanie przez wykonawcę przeglądów w trakcie trwania gwarancji objętych zaoferowaną ceną. Zamawiający będzie przyznawał punkty wedle następujących zasad:

 • Brak zaoferowanych przeglądów gwarancyjnych – 0 pkt.
 • Przegląd gwarancyjny 1 raz w roku – 5 pkt.
 • Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku – 15 pkt.

Zamawiający przyznane punkty  przemnoży przez znaczenie kryterium – 15 %.

 

 1. Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 15 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”:

G = okres gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej /  maksymalny okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert  x 100 pkt x znaczenie kryterium 15 %

Powyższy wzór nie będzie obowiązywał w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w wymiarze 24 miesięcy (wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi). Wykonawca, który zaproponuje taki okres gwarancji i rękojmi otrzyma 0 punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.

Wykonawca w ofercie powinien podać całkowity okres gwarancji (obejmujący okres minimalny wymagany przez Zamawiającego oraz okres dodatkowy oferowany przez Wykonawcę). Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie zaproponuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze ponad 36 miesięcy (dotyczy całego okresu gwarancji i rękojmi) do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony okres 36 miesięcy, jako maksymalny okres zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

Ostateczna ilość punktów, która zostanie przyznana poszczególnym Wykonawcom zostanie ustalona poprzez zsumowanie liczby punktów, uzyskanych w oparciu o wskazane powyżej kryteria.

 

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.

  

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Intralog Sp. z o.o.

Adres

Migdałowa 10, 72-003 Dobra

Numer telefonu

telefon:   +48 91 311 39 50

NIP

9552059697

Tytuł projektu

„Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych”

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0054/16

 

 

O autorze