91 311 39 50 info@intralog.pl
Intralog logistyka magazynowa - logo

OGŁOSZENIE Dostawa serwera

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Nazwa Zamawiającego

Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra

telefon:   (91) 311 39 50 e-mail: info@intralog.pl

www.intralog.pl

Numer ogłoszenia

1126684

Status ogłoszenia

 Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

 1.  Oferty należy dostarczyć do Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra do dnia 30.07.2018 r. do godz. 12:00.
 2. Oferty musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
 3. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra; oferta na „DOSTAWĘ SERWERA”.
 4. Otwarcie ofert jest jawne (mogą w nim uczestniczyć wykonawcy) i nastąpi w dniu 30.07.2018 r. o godz. 12:15 w Intralog Sp. z o.o. ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra.
 5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 Pytania techniczne: p. Łukasz Białek

Pytania formalne: p. Kaja Zielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 91 311 39 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA SERWERA”.

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, zgodnie z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Dobra

Opis przedmiotu zamówienia

 Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa serwera, który będzie dostarczony w ramach realizacji przez Intralog Sp. z o.o. projektu „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych” dofinansowanego w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, zgodnie z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV

48820000-2

Nazwa kodu CPV

Serwery

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48821000-9 serwery sieciowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 22.08.2018.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do ZO formularz oferty

Zał 2 do ZO oświadczenie o braku powiązań

Zał 3 do ZO wzór umowy

Zał 4 do ZO oświadczenie RODO

Pytania i wyjaśnienia

Informacja nr 1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą  – 30 dni od dnia składania ofert
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie wynagrodzenia. Szczegółowe zasady dokonywania zmian określone są w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 • dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
  dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego w ofercie:

 • formularz oferty zgodnie z pkt 5 ppkt 1 ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 • oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 • Oświadczenie RODO, w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ZO

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 Zamówienia uzupełniające

 nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami wyboru są:

 1. Cena – waga kryterium 70 %Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

Cena = cena najniższa/cena oferty ocenianej x 100 pkt. x znacznie kryterium 70 %

W przypadku podania ceny w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Tak przeliczona kwota będzie podlegać ocenie w kryterium cena.

 1. Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20 %

W kryterium tym punktowany będzie objęty ceną okres trwania zaoferowanej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi na zaoferowany sprzęt z uwzględnieniem napraw serwisowych, aktualizacji systemowych i dostarczenia sprzętu zastępczego,. Zamawiający będzie przyznawał punkty wedle następujących zasad:

 • Okres gwarancji i rękojmi trwający 36 miesięcy – 0 pkt.
 • Okres gwarancji i rękojmi trwający 42 miesięcy – 50 pkt.
 • Okres gwarancji i rękojmi trwający 48 miesięcy – 100 pkt.

Wykonawca w ofercie powinien podać całkowity okres gwarancji (obejmujący okres minimalny wymagany przez Zamawiającego oraz okres dodatkowy oferowany przez Wykonawcę). Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie zaproponuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze ponad 48 miesięcy (dotyczy całego okresu gwarancji i rękojmi) do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony okres 48 miesięcy, jako maksymalny okres zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

Zamawiający przyznane punkty przemnoży przez znaczenie kryterium – 20 %.

 1. Instalacja serwera wraz z szkoleniem pracowników zamawiającego – waga kryterium – 10 %.

W tym kryterium punktowana będzie zaoferowanie przez wykonawcę instalacji serwera i jego konfiguracji w siedzibie Zamawiającego oraz szkolenia dla pracowników zamawiającego. Zamawiający będzie przyznawał punkty wedle następujących zasad:

 • Brak zaoferowanej instalacji i szkolenia – 0 pkt.
 • Zaoferowanie instalacji i szkolenia – 100 pkt,

Zamawiający przyznane punkty  przemnoży przez znaczenie kryterium – 10 %.

Ostateczna ilość punktów, która zostanie przyznana poszczególnym Wykonawcom zostanie ustalona poprzez zsumowanie liczby punktów, uzyskanych w oparciu o wskazane powyżej kryteria.

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Intralog Sp. z o.o.

Adres

Migdałowa 10, 72-003 Dobra

Numer telefonu

 +48 91 311 39 50

NIP

9552059697

Tytuł projektu

 „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych”

Numer projektu

 RPZP.01.05.00-32-0054/16

O autorze